Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w ramach Programu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza dla nauczycieli, rodziców i uczniów : Zapraszamy---> link

Koordynatorem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego jest Mirosława Magiera Bartosz tel. 511230792


Ważny komunikat!

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli rządu od 19 kwietnia 2021 nasze przedszkole wraca do pracy w formie stacjonarnej.

Dyrektor Beata Hasek


"Szkoła dla rodziców"

Drodzy Rodzice, 

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla rodziców", które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 16:00 na Platformie Microsoft Teams

Temat spotkania to "Dam radę, potrafię" czyli jak pozytywne myślenie może pomóc w osiągnięciu celu.

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Sylwia Tymińska i Agnieszka Petka. 

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce Aktualności) , Facebooku Poradnianym oraz poniżej: 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. 

Udział w spotkaniu "Szkoły dla rodziców" jest bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie. 

 

Zapraszamy, 

Wojciech Żywczok - dyrektor 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu

Plac Klasztorny 2

tel. 32 281-94-05


 

"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

22.03.2021
Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 16.00 „Nastolatek w świecie współczesnych technologii – smartfon i tablet” poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 24 marca poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności):

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1ZDEwZDUtNWUwMy00ZDNhLTljMDMtM2U5MmUyZDNhMzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.


Ogłoszenie dotyczące „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

OGŁOSZENIE


o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

dotyczy: „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne
dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców
w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bytom, reprezentowana przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8,
41-902 Bytom ul. Wrocławska 44
Organizator postępowania – Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 44, tel. 32 787-51-51
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Beata Hasek -
tel. 32 787-51-51

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 1 marzec 2021r. do 31 grudzień 2021r.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje cenę brutto ( z podatkiem vat 23 % ) na formularzu oferty.

W załączeniu: przedmiary, postanowienia umowne, formularz oferty.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto – 100%.


Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z kosztorysem należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę”
w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu, ul. Wrocławska 44 w kancelarii do dnia 19.03.2021r. do godz. 17:00
Oferty złożone po terminie oraz bez załączonego kosztorysu nie będą rozpatrywane.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021r. o godz. 10:00 w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) nazwa i siedziba wykonawcy
3) cena oferty.

VIII. Postanowienia końcowe
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzania i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne z późn. zm.


Ważny komunikat

18.03.2021
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 infromuje o pojedyńczych przypadkach wystapienia pedikulozy wśród dzieci. Z tego powodu zwraca się z prośbą o systematyczną higienę osobistą dziecka. W razie stwierdzenia pedikulozy u dziecka, Rodzic zostanie poinformowany i proszony o niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola. 

Dyrektor Beata Hasek


"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

17.03.2021
Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania "Szkoły Dla Rodziców"  organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (harmonogram spotkań w dołączonym  linku). W ramach spotkań proponujemy prelekcję- wykład tematyczny, dyskusje a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży. Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Link do każdego ze spotkań będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności) oraz facebooku poradnianym.

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, można uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

ULOTKA

 


Rekrutacja w Szkole Podstawowej NR 9

08.03.2021
Szanowni Państwo,

Zbliża się czas, kiedy Państwa dziecko opuści znane i bezpieczne mury przedszkola, aby rozpocząć naukę w szkole. Przed Państwem trudna decyzja dotycząca wyboru odpowiedniej placówki, która spełni Państwa oczekiwania – zapewni wysoki poziom nauczania, da poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Gwarantujemy, że Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu nosi w sobie wszystkie te cechy. Wychowanie i nauczanie to ogromna odpowiedzialność, którą od lat praktykujemy z doskonałymi rezultatami.
Rozwój ucznia jest naszym priorytetem, stąd możemy się pochwalić szeroką gamą zajęć dodatkowych od dydaktyczno-wyrównawczych, terapeutycznych, po szeroki wybór kółek zainteresowań.
Zapisy do pierwszych klas trwają od 8 marca 2021r. do 7 maja 2021r. W celu zapisania dziecka do naszej Szkoły należy uzupełnić wniosek lub zgłoszenie, które można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły: http://www.sp9.bytom.pl/rekrutacja.htm. Zwrotu dokumentów mogą Państwo dokonać na dwa dogodne sposoby:
• Przynieść do sekretariatu Szkoły w godzinach od 7:30 do 15:00
• Wysłać wniosek na adres e-mail Szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Swoje działania na bieżąco dokumentujemy w mediach społecznościowych na profilach Facebook i Youtube, pod hasłem „Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu”.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwo dziecko w naszej Szkole czuło się pewnie i bezpiecznie, a proces nauczania przebiegał w sposób harmonijny.

Facebook: https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaNr9WBytomiu
Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=a1-2uuoLFk0

Plakat rekrutacja SP9 2020 2021


Informacja w sprawie realizacji projektu edukacyjnego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Bytomiu informuje iż Pani Joanna Szeligowska przesyła wiadomość dotyczącą  projektu edukacyjnego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”.

Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że decyzją  urzędników miasta Bytomia program edukacyjny, na który Państwo zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020,  niestety nie będzie realizowany. Zamiast niego, w wyniku  działań przetargowych prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych,  do realizacji został skierowany program kontr-oferenta.
Tym samym niestety nie uwzględniono woli ponad 1200 mieszkańców, którzy w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zagłosowali na przedstawiony im i szczegółowo omówiony projekt autorstwa dr. Grzegorza Śpiewaka. Razem z autorem programu podjęliśmy szereg starań, aby miasto dotrzymało słowa i wywiązało się z umowy społecznej – niestety, na próżno. (dokumentacja do wglądu).
Jako inicjatorka projektu obywatelskiego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”  w żaden sposób nie dyskredytuję ani nie oceniam wartości oferty kontr-oferenta.  Chcę jednak podkreślić fakt, że NIE jest to program, na który Państwo oddali swoje głosy.
Czas pokaże, czy władze Bytomia przejawią chęć uszanowania zawartej z nami – w ramach BO 2020 – umowy społecznej  i w celu odbudowania zaufania społecznego zaproponują w kolejnych latach wdrożenie w bytomskich placówkach przedszkolnych takiej koncepcji edukacji dwujęzycznej, na którą wspólnie oddaliśmy nasze głosy jako świadomi rodzice i wychowawcy bytomskich przedszkolaków.
Jeśli mają Państwo pytania w powyższej sprawie, proszę kierować je do Prezydenta Miasta Bytomia.
 


Informacja

Informujemy, iż uruchomiono w Bytomiu w ramach struktur Przychodni Lekarskiej Szombierki - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Przychodnia Lekarska Szombierki
41-907 Bytom, Orzegowska 52a

Kontakt:

Tel. 32 281 97 94, 32 810 11 76, 32 810 11 75
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Petycja

Przedstawiamy Państwu petycję z dn 27.04.2020 dotyczącą zdalnego mierzenia temperatury ciała, treść dokumentu przedstawiamy poniżej. Niniejsza Petycja zostanie załatwiona do 27.07.2020r.

Petycja_termowizjer


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych."


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności