Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w ramach Programu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza dla nauczycieli, rodziców i uczniów : Zapraszamy---> link

Koordynatorem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego jest Mirosława Magiera Bartosz tel. 511230792


Ważny komunikat!

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli rządu od 19 kwietnia 2021 nasze przedszkole wraca do pracy w formie stacjonarnej.

Dyrektor Beata Hasek


"Szkoła dla rodziców"

Drodzy Rodzice, 

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla rodziców", które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 16:00 na Platformie Microsoft Teams

Temat spotkania to "Dam radę, potrafię" czyli jak pozytywne myślenie może pomóc w osiągnięciu celu.

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Sylwia Tymińska i Agnieszka Petka. 

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce Aktualności) , Facebooku Poradnianym oraz poniżej: 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. 

Udział w spotkaniu "Szkoły dla rodziców" jest bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie. 

 

Zapraszamy, 

Wojciech Żywczok - dyrektor 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu

Plac Klasztorny 2

tel. 32 281-94-05


 

"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

22.03.2021
Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 16.00 „Nastolatek w świecie współczesnych technologii – smartfon i tablet” poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 24 marca poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności):

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1ZDEwZDUtNWUwMy00ZDNhLTljMDMtM2U5MmUyZDNhMzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.


Ogłoszenie dotyczące „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

OGŁOSZENIE


o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

dotyczy: „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne
dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców
w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bytom, reprezentowana przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8,
41-902 Bytom ul. Wrocławska 44
Organizator postępowania – Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 44, tel. 32 787-51-51
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Beata Hasek -
tel. 32 787-51-51

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 1 marzec 2021r. do 31 grudzień 2021r.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje cenę brutto ( z podatkiem vat 23 % ) na formularzu oferty.

W załączeniu: przedmiary, postanowienia umowne, formularz oferty.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto – 100%.


Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z kosztorysem należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę”
w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu, ul. Wrocławska 44 w kancelarii do dnia 19.03.2021r. do godz. 17:00
Oferty złożone po terminie oraz bez załączonego kosztorysu nie będą rozpatrywane.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021r. o godz. 10:00 w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) nazwa i siedziba wykonawcy
3) cena oferty.

VIII. Postanowienia końcowe
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzania i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne z późn. zm.


Ważny komunikat

18.03.2021
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 infromuje o pojedyńczych przypadkach wystapienia pedikulozy wśród dzieci. Z tego powodu zwraca się z prośbą o systematyczną higienę osobistą dziecka. W razie stwierdzenia pedikulozy u dziecka, Rodzic zostanie poinformowany i proszony o niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola. 

Dyrektor Beata Hasek


"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

17.03.2021
Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania "Szkoły Dla Rodziców"  organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (harmonogram spotkań w dołączonym  linku). W ramach spotkań proponujemy prelekcję- wykład tematyczny, dyskusje a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży. Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Link do każdego ze spotkań będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności) oraz facebooku poradnianym.

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, można uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

ULOTKA

 


Rekrutacja w Szkole Podstawowej NR 9

08.03.2021
Szanowni Państwo,

Zbliża się czas, kiedy Państwa dziecko opuści znane i bezpieczne mury przedszkola, aby rozpocząć naukę w szkole. Przed Państwem trudna decyzja dotycząca wyboru odpowiedniej placówki, która spełni Państwa oczekiwania – zapewni wysoki poziom nauczania, da poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Gwarantujemy, że Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu nosi w sobie wszystkie te cechy. Wychowanie i nauczanie to ogromna odpowiedzialność, którą od lat praktykujemy z doskonałymi rezultatami.
Rozwój ucznia jest naszym priorytetem, stąd możemy się pochwalić szeroką gamą zajęć dodatkowych od dydaktyczno-wyrównawczych, terapeutycznych, po szeroki wybór kółek zainteresowań.
Zapisy do pierwszych klas trwają od 8 marca 2021r. do 7 maja 2021r. W celu zapisania dziecka do naszej Szkoły należy uzupełnić wniosek lub zgłoszenie, które można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły: http://www.sp9.bytom.pl/rekrutacja.htm. Zwrotu dokumentów mogą Państwo dokonać na dwa dogodne sposoby:
• Przynieść do sekretariatu Szkoły w godzinach od 7:30 do 15:00
• Wysłać wniosek na adres e-mail Szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Swoje działania na bieżąco dokumentujemy w mediach społecznościowych na profilach Facebook i Youtube, pod hasłem „Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu”.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwo dziecko w naszej Szkole czuło się pewnie i bezpiecznie, a proces nauczania przebiegał w sposób harmonijny.

Facebook: https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowaNr9WBytomiu
Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=a1-2uuoLFk0

Plakat rekrutacja SP9 2020 2021


Informacja w sprawie realizacji projektu edukacyjnego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Bytomiu informuje iż Pani Joanna Szeligowska przesyła wiadomość dotyczącą  projektu edukacyjnego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”.

Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że decyzją  urzędników miasta Bytomia program edukacyjny, na który Państwo zagłosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020,  niestety nie będzie realizowany. Zamiast niego, w wyniku  działań przetargowych prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych,  do realizacji został skierowany program kontr-oferenta.
Tym samym niestety nie uwzględniono woli ponad 1200 mieszkańców, którzy w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zagłosowali na przedstawiony im i szczegółowo omówiony projekt autorstwa dr. Grzegorza Śpiewaka. Razem z autorem programu podjęliśmy szereg starań, aby miasto dotrzymało słowa i wywiązało się z umowy społecznej – niestety, na próżno. (dokumentacja do wglądu).
Jako inicjatorka projektu obywatelskiego „Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”  w żaden sposób nie dyskredytuję ani nie oceniam wartości oferty kontr-oferenta.  Chcę jednak podkreślić fakt, że NIE jest to program, na który Państwo oddali swoje głosy.
Czas pokaże, czy władze Bytomia przejawią chęć uszanowania zawartej z nami – w ramach BO 2020 – umowy społecznej  i w celu odbudowania zaufania społecznego zaproponują w kolejnych latach wdrożenie w bytomskich placówkach przedszkolnych takiej koncepcji edukacji dwujęzycznej, na którą wspólnie oddaliśmy nasze głosy jako świadomi rodzice i wychowawcy bytomskich przedszkolaków.
Jeśli mają Państwo pytania w powyższej sprawie, proszę kierować je do Prezydenta Miasta Bytomia.
 


Informacja

Informujemy, iż uruchomiono w Bytomiu w ramach struktur Przychodni Lekarskiej Szombierki - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Przychodnia Lekarska Szombierki
41-907 Bytom, Orzegowska 52a

Kontakt:

Tel. 32 281 97 94, 32 810 11 76, 32 810 11 75
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Petycja

Przedstawiamy Państwu petycję z dn 27.04.2020 dotyczącą zdalnego mierzenia temperatury ciała, treść dokumentu przedstawiamy poniżej. Niniejsza Petycja zostanie załatwiona do 27.07.2020r.

Petycja_termowizjer


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych."


DRODZY UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE, DRODZY NAUCZYCIELE

poradnia

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią zostały zawieszone zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.z rosnącym zagrożeniem epidemią zostały zawieszone zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu. 

Spowodowało to pewne ograniczenia, ale nie całkowite zawieszenie pracy poradni. Część zadań Poradni prowadzonych jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nie możemy się spotkać osobiście, nie możemy prowadzić terapii oraz innych zajęć, ale staramy się Wam pomóc w inny sposób.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową www.ppp.bytom.pl, gdzie systematycznie zamieszczamy ważne informacje, porady, pomysły (zakładka w górnym menu: Materiały terapeutyczne…).

Znajdziecie tam między innymi porady, jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie, jak przetrwać kryzys w domu, co robić z dzieckiem w domu, jak się bawić kreatywnie, na czym polega efektywna nauka, jak ćwiczyć koncentrację, co to jest dysleksja i wiele, wiele innych. W kąciku logopedycznym czekają pomysły na ciekawe ćwiczenia rozwijające wymowę, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe. Znajdzie się też kilka porad dla samych rodziców, aby przetrwać ten trudny czas. Ósmoklasistów zapraszamy do zapoznania się z nowym cyklem „Jak dobrze wybrać szkołę?”. (zakładka na lewej stronie na stronie głównej).

Jednocześnie przypominamy, że cały czas nasi specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi) zapraszają do korzystania ze wsparcia poprzez PORADNICTWO INTERNETOWE (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Piszcie do nas, żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Do zobaczenia po…

Pracownicy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

Tel. 32 281 94 05, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności