Przedszkole Miejskie

Integracyjne nr 8 w Bytomiu

"Szkoła dla rodziców"

Drodzy Rodzice, 

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe spotkanie "Szkoły dla rodziców", które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 16:00 na Platformie Microsoft Teams

Temat spotkania to "Dam radę, potrafię" czyli jak pozytywne myślenie może pomóc w osiągnięciu celu.

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Sylwia Tymińska i Agnieszka Petka. 

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce Aktualności) , Facebooku Poradnianym oraz poniżej: 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję, a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. 

Udział w spotkaniu "Szkoły dla rodziców" jest bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie. 

 

Zapraszamy, 

Wojciech Żywczok - dyrektor 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu

Plac Klasztorny 2

tel. 32 281-94-05

 

Informacja

Informujemy, iż uruchomiono w Bytomiu w ramach struktur Przychodni Lekarskiej Szombierki - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Przychodnia Lekarska Szombierki
41-907 Bytom, Orzegowska 52a

Kontakt:

Tel. 32 281 97 94, 32 810 11 76, 32 810 11 75
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

22.03.2021
Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję - wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca 2021 roku o godzinie 16.00 „Nastolatek w świecie współczesnych technologii – smartfon i tablet” poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 24 marca poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności):

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1ZDEwZDUtNWUwMy00ZDNhLTljMDMtM2U5MmUyZDNhMzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.


UWAGA!

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO
NR 8 W BYTOMIU INFORMUJE:
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2 (KORONAWIRUSA) INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 11.03.2020r.,
PODCZAS PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA,
BĘDZIE MIERZONA TEMPERATURA CIAŁA TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM.
DZIECI, KTÓRYCH TEMPERATURA WYNOSIĆ BĘDZIE 38ºC BĄDŹ WIĘCEJ,
BĘDĄ ODSYŁANE DO DOMU.

DZIAŁANIA TE PODEJMOWANE SĄ W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA DZIECI.


KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W BYTOMIU

Link do filmu o naszym przedszkolu. Zajrzyj. Zapraszamy!

https://bytomski.pl/wideo/24880-nabor-do-bytomskich-przedszkoli?fbclid=IwAR3sztxwXutIC4I9ALaHvr1TOp1b3FfOhhPlVhWyeYTpOM6Ai8VjPCu3Oaw


UWAGA ZMIANY!

Zgodnie z decyzją MEN w sprawie zamknięcia przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych informujemy,że rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 została wydłużona do 15 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzenie wniosku w wersji papierowej w placówce osobiście przez rodzica lub opiekuna będzie możliwe dopiero po 25 marca br. - do 15 kwietnia br.


Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 9 marca 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://przedszkola-bytom.nabory.pl – gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  przyjmowane są do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki poza rekrutacją. 

Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich w Bytomiu 2020/2021


Ogłoszenie dotyczące „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

OGŁOSZENIE


o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł.

dotyczy: „DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH – nowe szanse edukacyjne
dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców
w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu”

Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bytom, reprezentowana przez dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8,
41-902 Bytom ul. Wrocławska 44
Organizator postępowania – Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 44, tel. 32 787-51-51
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Beata Hasek -
tel. 32 787-51-51

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:
od 1 marzec 2021r. do 31 grudzień 2021r.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje cenę brutto ( z podatkiem vat 23 % ) na formularzu oferty.

W załączeniu: przedmiary, postanowienia umowne, formularz oferty.

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto – 100%.


Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z kosztorysem należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przeprowadzenie tzw. Programu dwujęzyczności (język polski i angielski) w placówkach przedszkolnych położonych na terenie miasta Bytom wg Programu udostępnionego przez Wykonawcę”
w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu, ul. Wrocławska 44 w kancelarii do dnia 19.03.2021r. do godz. 17:00
Oferty złożone po terminie oraz bez załączonego kosztorysu nie będą rozpatrywane.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021r. o godz. 10:00 w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Bytomiu – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) nazwa i siedziba wykonawcy
3) cena oferty.

VIII. Postanowienia końcowe
Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 30.12.2020r. w sprawie wprowadzania i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne z późn. zm.


Ważny komunikat

18.03.2021
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 infromuje o pojedyńczych przypadkach wystapienia pedikulozy wśród dzieci. Z tego powodu zwraca się z prośbą o systematyczną higienę osobistą dziecka. W razie stwierdzenia pedikulozy u dziecka, Rodzic zostanie poinformowany i proszony o niezwłoczne odebranie dziecka z przedszkola. 

Dyrektor Beata Hasek


UWAGA RODZICE!!!

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej apelujemy,
aby nie wysyłać dzieci przeziębionych i chorych do przedszkola.


Informujemy, że przedszkole przedsięwzięło stosowne kroki dotyczące zaostrzenia zasad higieny
(stosowanie płynów odkażających, mydła antybakteryjnego).


Informujemy również, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola
należy się Państwu zasiłek opiekuńczy.

W przypadku wątpliwości proszę zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 - czynne całodobowo.


"Szkoły Dla Rodziców"- spotkania organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

17.03.2021
Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania "Szkoły Dla Rodziców"  organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (harmonogram spotkań w dołączonym  linku). W ramach spotkań proponujemy prelekcję- wykład tematyczny, dyskusje a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży. Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Link do każdego ze spotkań będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności) oraz facebooku poradnianym.

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, można uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

ULOTKA

 


Szanowni Rodzice!

 Informujemy, iż z dniem 1 września 2020r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

będzie miała nową siedzibę:
pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom.


3 kroki do rozwiązania konfliktu między dziećmi

W naszym przedszkolu pojawił się plakat ze wskazówkami, jak w 3 krokach rozwiązać konflikt między dziećmi. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem, który umieszczony jest na głownej tablicy informacyjnej.

 

 

HAZ 10


 

Petycja

Przedstawiamy Państwu petycję z dn 27.04.2020 dotyczącą zdalnego mierzenia temperatury ciała, treść dokumentu przedstawiamy poniżej. Niniejsza Petycja zostanie załatwiona do 27.07.2020r.

Petycja_termowizjer


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr8 w Bytomiu rozpatrzył pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.

Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący, że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a  umożliwiających dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję. Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych."


Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności